سال میلادى برگزارىانتخابات تعداد ذیصلاح براىرأى دادن حضور مردم برصندوق هاى رأى درصد مشاركت مردمدر انتخابات 

1960 109,159,000 68,838,204 06/63%

1964 114,090,000 70,644,592 92/61%

1968 120,328,186 73,211,875 84/60%

1972 140,776,000 77,718,554 21/55%

1976 152,309,190 81,555,789 55/53%

1980 164,597,000 86,515,221 56/52%

1984 174,466,000 92,652,680 11/53%

1988 182,778,000 91,594,693 11/50%

1992 189,829,000 104,405,155 09/55%

1996 196,511,000 96,456,345 08/49%

2000 205,815,000 105,586,274 30/51%

2004 215,694,000 122,295,345 70/56%

 

 

نظام انتخاباتى غیرمستقیم در آمریكااصولاً انتخابات مجموعه عملیاتى است كه در جهت گزینش حاكمان یا تعیین ناظرانى براى مهار كردن قدرت تدبیر شده است و ابزارى است كه به وسیلهء آن مى توان اراده ءشهروندان را در شكل گیرى نهادهاى سیاسى و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسى مداخله داد. نخستین سنگ بناى انتخابات به معنى امروزى در بریتانیا گذارده شد.

[1]

 

در میان كشورهاى دموكراتیك جهان , آمریكا تنها كشورى است كه جهت معرفى نامزدهاى

[2]انتخابات نمایندگان كنگره , انتخابات ایالتى و انتخابات ریاست جمهورى به انتخابات

[3] مقدماتىمراجعه مى كند. بر اساس این نوع نظام انتخاباتى , رأى دهندگان در یك انتخابات مقدماتى,كاندیداى حزبى خود را به منظور برگزارى انتخابات اصلى و نهایى تعیین مى كنند.

[4]

 

در آمریكا, غیر از رییس جمهور و معاون وى , كه در سطح مالى توسط اعضایى كه به طورمستقیم از هر ایالت از طریق كالج الكترال براى چهار سال انتخاب مى شوند, بقیه مقامات اجرایى و قضات انتصابى مى باشند. اما نمایندگان كنگره (Congressmen) در سطح ایالتى 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] قاضى، بایسته‏هاى...، ص‏297

 

[2] Nomination.

 

[3] Primary Elections.

 

[4] Vishnoo Bhagwan...  p.31-32

 

 

|173|

(state level) و نه در سطح ملى انتخاب مى شوند.

[1]

 

 

در حالى كه در اكثر كشورها مردم یا هواداران احزاب درانتخاب نامزدهاى دلخواه خود, نقش مستقیم دارند. آن ها در نظام انتخاباتى غیرمستقیم آمریكا چنین نقشى را ندارند; زیرا تنها درمرحلهء اولیه , به تعدادى از نامزدهاى حزبى رأى مى دهند و متعاقباًمنتخبین حزبىِ نمایندگان كنگره , فرمانداران ایالتى و یا رییس جمهور كشور را, كه كاندیداهاى دلخواه احزاب دموكرات وجمهورى خواه مى باشند, انتخاب مى كنند. اگر چه فرایند انتخابات به صورت رأى گیرى غیرمستقیم ,حتى به صورت درجه سوم

[2] آن بر اساس ساختار ملى در برخىدیگر از نظام هاى دموكراسى سابقه داشته,

[3] و فلسفهء چنینانتخاباتى بدین منظور بوده است تا روش هاى كنترلى

[4] معینىنسبت به فرد منتخب , كه نمایندهء افكار عمومى باشد را اعمال كند,ضمن آن كه این سطح بندى احزاب حاكم را قادر مى كرد كه بتوانندكنترل ها و یا نظارت هاى لازم را بر نمایندگان منتخب اعمال كنند,

[5] اما امروزه در بیشتر كشورها این فرایند جاى خود را بهمعرفى نامزدها توسط احزاب داده است , همچنانكه این روش در

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] Wikipedia.... ibid.

 

[2] Third-Degree Indirect Vote.

 

[3] به عنوان مثال، قانون انتخابات اول ژانویه 1810 براى انتخابات پارلماناسپانیا (Las Cortes) كه اولین قوانین اساسى آزاد در جهان را (قانون اساسىكادیز مصوب 19 مارس 1812) پى‏ریزى كرد، شكل رأى گیرى را به صورتغیرمستقیم درجه سوم طرح ریخت، بدین صورت كه مردم آراى خویش رابه صندوق‏ها مى‏ریختند و متعاقبا نمایندگان منتخب نیز به انتخاباتنمایندگان در سطح منطقه و استان مى‏پرداختند و آنگاه نمایندگان منتخبمنطقه‏اى تعیین مى‏كردند كه چه كسانى نمایندگان مردم در پارلمان كشورباشند. ر.ك.به:

http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html .

 

[4] Filtering.

 

[5] http://www.aceproject.org/main/english/es/es10.html . كالج الكترال كه بر اساس بند یك مادهء 2قانون اساسى آمریكاتأسیس شد,نامى است كه به گروهى از«انتخاب كنندگان»داده مى شودكه توسطفعالان حزبى و اعضاى ایالتى احزاب معرفى و نامزدمى شوند.

 

 

 

|174|

ایالات متحده آمریكا متداول است , البته با یك فرق و آن این كه نمایندگان مزبور, نمایندگان افكار عمومى و ناشى از آراى مردم نمى باشند بلكه نمایندگانى هستند كه توسط احزاب انتخاب مى شوند.

[1]

 

نظام كالج الكترال[2]وقتى آمریكا تأسیس شد, ابتدا 13كشور از هم پراكنده به صورت ایالتى با هم متحد شدندتا ایالات متحده آمریكا را شكل دهند. بنابراین , در بحث حقوق سیاسى و انتخابات , ملاك رأى گیرى بر جمعیت ساكنان ایالات متحده آمریكا قرار نگرفت , بلكه معیار رأى گیرى براساس ایالت محورى شد. به عنوان مثال , مشاهده مى گردد كه قدرت رأى دادن ایالت كوچكى مثل رود آیلند

[3] بیش از ایالت بزرگ و پرجمعیت كالیفرنیا است و یا آن كه شهروندان یوتا

[4] باآن كه داراى جمعیت كمى هستند, بیش تر از شهروندان ایالت پرجمعیت نیوجرسى قدرت در مجلس نمایندگان آمریكا دارند.

 

شیوه انتخاب ریاست جمهورى در آمریكا به گونه اى طراحى شده است كه مردم هرایالت به چند نفر به عنوان انتخاب كنندهء رییس جمهور رأى مى دهند و بعد هیأت هاى انتخاب كنندهء ایالات , كه افراد آن ها على الاصول تجارب سیاسى بیشترى و وزن و وقاراجتماعى سنگین ترى دارند, یك نفر را به عنوان رییس جمهور با اكثریت آرا برمى گزینند.هیأت هاى انتخاب كننده را در حقوق اساسى آمریكا الكترال كالج مى نامند.

[5]

 

كالج الكترال كه بر اساس بند یك مادهء 2قانون اساسى آمریكا تأسیس شد, نامى است كه به گروهى از «انتخاب كنندگان»

[6] داده مى شود كه توسط فعالان حزبى و اعضاى ایالتى احزابمعرفى و نامزد مى شوند.

[7]

 

فرایند انتخابات بر اساس كالج الكترال به این قرار است كه در روز انتخابات عمومى كه در ماه نوامبر سال انتخابات برگزار مى شود, مردم نامزد حزبى خود را انتخاب مى كنند كه معمولاً نامزد 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] ibid.

 

[2] Electoral College.

 

[3] Rhode Island.

 

[4] Utah.

 

[5] Vishnoo Bhagwan .... ibid, pp.30-31

 

[6] Electors.

 

[7] شیخ الاسلامى، صص‏ 50-51

 

 

|175|

معرفى شدهء دو حزب دموكرات و جمهورى خواه مى باشند. بنابراین ,رقابت مبارزاتى انتخابات ریاست جمهورى , با انتخابات اولیه

[1] آغازمى شود, كه در آن , دو حزب بزرگ سیاسى آمریكا از طریق معرفى نمایندگان , از مردم رأى مى گیرند. و به دنبال آن نامزدى كه بیشترین رأى را به دست آورد, نامزد حزب براى ریاست جمهورى مى گردد.نامزد مزبور معاون خود را معرفى مى كند.

[2]

 

 

بر اساس نظام كالج الكترال , آمریكایى ها به طور مستقیم به نامزد ریاست جمهورى رأى نمى دهند. مردم آمریكا در هر ایالتى به «لیست انتخاب كنندگان»

[3] رأى مى دهند, كه آن ها با مردم میثاقبسته اند به یكى از نامزدهاى ریاست جمهورى وابسته به حزب معین رأى دهند. لذا بر روى اوراق آراى ریاست جمهورى نوشته شده است : «براى انتخاب كنندگان یك كاندیدا»

[4] كه بدین معنىاست رأى دهنده واقعا به نامزد رییس جمهورى رأى نمى دهد,بلكه اعضایى را براى كالج الكترال انتخاب مى كند و اعضاى مزبور رییس جمهور را انتخاب مى كنند.

[5] اوراق آراى ریاستجمهورى , هر نامزدى را كه نام خود را براى ریاست جمهورى نوشته است لیست نمى كند, بلكه تنها آن كسانى را كه بیشترین آرارا در معرفى حزبى خود به دست آورند یا آن هایى كه احزاب به صورت فهرست آورده اند, معرفى مى كند.

[6]

 

 

تعداد انتخاب كنندگان یك ایالت مساوى با تعداد سناتورها ونمایندگان مجلس از همان ایالت هستند. نامزدهایى كه بیشترین آرا در داخل ایالت را به خود اختصاص مى دهند, معمولاً تمامى

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] Vishnoo Bhagwan ;Primary Elections ...... p.30

 

[2] Wikipedia..... ibid; Vishnoo Bhagwan..... pp. 30-31

 

[3] Slate of "Electors".

 

[4] "For the Electors of a Candidate".

 

[5] Wikipedia..... ibid; Vishnoo Bhagwan.... p.33..113

 

[6] Wikipedia..... ibid. 

  

 

 

|176|

آراى حوزهء انتخابى آن ایالت را دریافت مى كنند. جدول زیر بر اساس قدرت هر ایالت تعدادآراى موجود در كالج الكترال را نشان مى دهد:

[1]

 

ایالت وتعداد آراء ایالت وتعداد آراء ایالت وتعداد آراء ایالت وتعداد آراء ایالت وتعداد آراء

آلاباما = 9(Alabama) آلاسكا = 3(Alaska) آریزونا = 10(Arizona) آركانزاس = 6(Arkansas) كالیفرنیا = 55(Califormia)

كولورادو = 9(Colorado) كنكتیكت = 7(Connecticut) دلاویر = 3 (Delaware) منطقه كلمبیا = 3Districe of)(Columbia فلوریدا = 27(Florida)

 جورجیا = 15(Georgia) هاوایى = 5(Hawaii) آیداهو = 4(Idaho) الینویز = 21(Illinois) ایندیانا = 11(Indiana)

 آیووا = 7(Iowa) كانزاس = 6(Kansas) كنتاكى = 8(Kentucky) لوییزیانا = 9(Louisiana) ماساچوست = 12(Massachuset)

 مین = 4(Maine) مارى‏لند = 10(Maryland) میشیگان = 17(Michigan) مینسوتا = 10(Minnesota) میسیسى پى = 6(Mississippi)

 میسورى = 11(Missouri) مونتانا = 3(montana) نبراسكا = 5(Nebraska) نوادا = 5(Neveda) نیوهمشایر = 4(New Hampshire)

نیوجرسى = 15(New Jersey) نیومكزیكو = 5(New Mexico) نیویورك = 31(New York) نورث كارولینا = 15(North Carolina) نورث داكوتا = 3 (North Dakata)

 اوهایو = 20(Ohio) اوكلاهوما = 7(Oklahoma) اورگون = 7(Oregon) پنسیلوانیا = 21(Pennsylvania) رود آیلند = 4(Rhode Island)

ساوث كارولینا = 8(South Carolina) ساوث داكوتا = 3(South Dakatoa) تنسى = 11(Tenessee) تگزاس = 34(Texas) یوتا = 5(Utah)

 ورمونت = 3(Vermont) ویرجینیا = 13(Virginia) واشینگتن = 11(Washington) وست ویرجینیا = 5(West Virginia) ویسكونسین = 10(Wisconsin)

 

نظر به این كه 538انتخاب كننده (ژژرس ح حذح) وجود دارد, براى آن كه نامزد ریاست جمهورى بتواند رییس جمهور منتخب مردم آمریكا تلقى گردد, بایستى قادر باشد حداقل 270رأى از حوزه هاى انتخاباتى (حداكثر مطلق 50% بعلاوه یك از مجموع 538آرا) راكه از50ایالات متحدهء آمریكا و منطقهء كلمبیا [2] به صندوق ها ریخته مى شود, به خوداختصاص دهد.

[3]

 

در ماه دسامبر سال انتخابات , انتخاب كنندگان مزبور در مراكز ایالتى ذیربط خود, جلسه تشكیل دادند تا آراى خود را براى تعیین رییس جمهور و معاون وى , تحت نظارت سرپرست 

 

[2] منطقه كلمبیا هیچ نماینده‏اى در كنگره ندارند، بلكه تنها داراى سه رأى از حوزه انتخاباتى خود مى‏باشند.

|177|

معاون رییس جمهور

[1] به صندوق هاى رأى بریزند. نتیجهء آراى هیأت هاى انتخاب كننده از همهءایالات به مجلس سنا واصل مى شود تا با حضور اعضاى آن مجلس (سناتورها) و مجلس نمایندگان شمارش شود.

[2] و در ژانویهء سال جدید در حضور مجالس كنگره و سنا بررسى وتأیید مى گردد. سرانجام برندهء اكثریت مطلق (نصف بعلاوه یك ), به مدت 4سال پس از اداى سوگند, ریاست جمهورى را از 20ژانویهء میلادى به دست مى گیرد.

[3]

 

ترتیب انتخابات معاون رییس جمهور آمریكا, مانند رییس جمهور است , با این تفاوت كه اگر هیچ یك از نامزدهاى معاونت ریاست جمهورى نتواند اكثریت مطلق آرا را به دست آورد, در این صورت مجلس سنا از میان دو نفر برندگان حداكثر آرا یكى را به عنوان نایب ریاست جمهورى بر مى گزیند.

 

تعیین رییس جمهور توسط مجلس نمایندگان در صورتى كه در انتخابات ریاست جمهورى , مبارزات انتخابات حزبى بسیار تنگاتنگ و نزدیك به هم باشد و هیچ یك از نامزدهاى ریاست جمهورى نتواند حداقل 270رأىانتخاب كنندگان را به دست آورد, در این صورت مجلس نمایندگان

[4] رییس جمهور آینده رابرمى گزینند.

[5] در اینجا, اعضاى مجلس نمایندگان , كه هر عضو ایالتى آن حق یك رأىخواهد داشت , رییس جمهور را از میان سه نفرى كه بالاترین آرا را در كالج الكترال به دست آورده اند, تعیین مى كنند.

[6]

 

در خصوص انتخاب معاون ریاست جمهورى نیز, چنانچه هیچ یك از نامزدهاى معاونریاست جمهورى آمریكا نتواند اكثریت آرا را در كالج الكترال به دست آورد, مجلس سنابرنده رااز میان دو نفرى كه بالاترین رأى را در كالج الكترال به دست آورده اند, تعیین مى كند.

[5] در نظام حقوق اساسى آمریكا، اگر هیچ نامزدى نتواند آراى كافى از كالج الكترال را براى برنده شدنبه‏دست آورد، در نهایت مجلس نمایندگان رییس جمهورى و مجلس سنا، معاون رییس جمهور راتعیین‏ مى‏ كند به آن سناریوى 1824 گفته مى‏شود؛ زیرا این روش براى نخستین بار در سال 1824 میلادى‏تعیین شد.

|

در نظام كالج الكترال ممكن است رایزنى هاو معاملات سیاسى گسترده اى میان اصحاب قدرت و ثروت از یك طرف و منتخبین مردم از طرف دیگرجهت معرفى نامزدهاى دلخواه خودو تعیین رییس جمهورانجام پذیرد.  انتقادات وارده بر نظام كالج الكترال انتقادات زیادى براى نظام انتخاباتى كالج الكترال وجود داردكه مهمترین آن ها عبارت انداز:

 * نویسندگان قانون اساسى آمریكا با طراحى انتخابات به روش كالج الكترال , كه مردم بر اساس آن حق ندارند به طور مستقیم رییس جمهور خود را انتخاب كنند, اثبات كرده اند كه اعتقادى به دموكراسى و حاكمیت مردم محورى ندارند. عدم طراحى نظام انتخاباتى عمومى براى تعیین رییس جمهور سبب شده است كه متوسط مردم حتى نام كاندیداهاى ریاست جمهورى را ندانند.

 * روش خاص ثبت نام نامزدهاى ریاست جمهورى در نظام كالج الكترال , مانعى ساختارى براى احزاب ثالث است.

[1] با اینروش , نامزدهاى احزاب ثالث یا مستقل (جز دو حزب بزرگ جمهورى خواه و دموكرات ) اصولاً هیچ راهى براى در اختیارگرفتن آراى حوزه هاى انتخاباتى ایالتى ندارند, و در نتیجه هیچ شانسى براى برنده شدن در انتخابات ریاست جمهورى نخواهند داشت .

[2]

* در نظام كالج الكترال ممكن است رایزنى ها و معاملات سیاسى گسترده اى میان اصحاب قدرت و ثروت (بدون آن كه نیازبه تأسیس تشكیلات حزبى مشخصى داشته باشند) از یك طرف و منتخبین مردم از طرف دیگر جهت معرفى نامزدهاى دلخواه خود و تعیین رییس جمهور انجام پذیرد.

[3] در نظام انتخاباتمجلس خبرگان نیز اگر چه تحقق چنین امرى محتمل است , اماصفات ممتازى كه براى نمایندگان مجلس خبرگان شرط است ,عدم حاكمیت تحزّب گرایى افراطى مشابه نظام سیاسى آمریكا ونفوذ انگیزه هاى دینى و مذهبى , عملاً از انحراف مسیر انتخابات جلوگیرى مى كند.

 

* قانون مبارزات انتخاباتى فدرال آمریكا مزایا و معافیت هاى خاصى را به دو حزبدموكرات و جمهورى خواه مى بخشد; مانند استفاده از بودجهء عمومى براى انتخابات ریاست جمهورى

[2] كه این مزایا و معافیت ها به مراتب بیش از احزاب كوچك است .

 

* نامزدهاى احزاب سیاسى آمریكا در دورهء مبارزات انتخاباتى ریاست جمهورى , ازمناظرات تلویزیونى و مطبوعات ملى براى به دست آوردن آراى مردم استفاده مى كنند كه امكانات مزبور عمدتا به نامزدهاى دو حزب سیاسى بزرگ آمریكا تعلّق دارد.

[3]

 

* نظام انتخاباتى آمریكا با اصول : «همه آدم ها یكسان آفریده شدنده اند»

[4] و «یك نفریك رأى»

[5] كه از اصول اولیهء دموكراسى است , سازگارى ندارد. در حالى كه رأىمستقیم جهت انتخاب رییس جمهور یا معاون وى , مى توانست به هر آمریكایى حق یك رأى را عطا كند.

 

* ایالت ها مجموعه اى از انسانها هستند كه در آنجا ساكن اند, پس چرا بایستى یك گروه كوچك و كم جمعیت در تصمیم گیرى كشور آمریكا مؤثرتر از گروه هاى بزرگ و پرجمعیت باشد؟! آنچه كه باید مهم باشد مردم اند نه احزاب , احزاب نباید جاى مردم را درتصمیم گیرى هابگیرند.

 

* در قانون اساسى آمریكا, انتخاب كنندگان

[6] كالج الكترال متعهد نیستند به نامزدىرأى دهند كه از مردم نسبت به وى قول گرفته اند. لذا امكان زیادى وجود دارد كه انتخاب كنندهء بى وفا

[7] رأى را از مردم براى كاندیداى معینى اخذ كند, ولى در كالج الكترال  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] Federal Election Campaign Act.

 

[2] public funding of presidential campaigns.

 

[3]  Wikipedia..... ibid ناپلئون بناپارت زمانى اعلام كرده بود كه خدا معمولاً به نفع كشورى است كهبزرگترین نیروى نظامى را دارد. به نظر مى‏رسد این گفته امروز در انتخابات ریاست جمهورى آمریكا كاملاًصادق است؛ زیرا انتخاب كنندگان (electors) معمولاً به نامزدى رأى مى‏دهند كه بیشترین هزینه را درانتخابات ریاست جمهورى به كانال‏هاى تلویزیونى بپردازد و مصارف تبلیغات مطبوعاتى وى از دیگررقیبان بیشتر باشد، كه در این صورت قدرت وى، همانند یك نیروى نظامى مقتدر تعیین كننده است.wikipedia..... ibid

 تاكنون 11رییس جمهورآمریكاكمتر از50% آراى الكترال رابه خوداختصاص داده اند. به كاندیداى دیگر رأى دهد. البته اخیراً در 27ایالت آمریكا قوانین ایالتى وضع شده كه اگرانتخاب كننده به نامزد منظور رأى ندهد100دلار جریمه شود.

 * پیچیدگى نظام انتخابات ریاست جمهورى از طریق كالج الكترال , استفاده از ابزارهاى نوین و ابتكارى نحوهء اخذ آرا, عدم امكان حضور فعال براى بازیگران سیاسى از طیف ها و جناح هاى متعدد, عدم توازن سیاسى و تبلیغاتى میان احزاب بزرگ و احزاب ثالث , برخوردارى از امتیازات گسترده و بى حد وحصر احزاب بزرگ و عدم امكان تغییر نظام انتخاباتى موجود همگى ازمشكلاتى است كه كارآمدى نظام انتخابات ریاست جمهورى آمریكا را با سؤال جدى مواجه ساخته است .

 

 

* این كه تغییر نظام انتخاباتى كالج الكترال به راحتى ممكن نیست , به آن دلیل است كه این نظام در متن قانون اساسى آمریكاپیش بینى شده و براى آن كه در نظام انتخاباتى مزبورتغییرى ایجاد شود, حداقل 38ایالات آمریكا بایستى نسبت به تغییرآن توافق كنند,وطبیعى است كه ایالات كوچك و كم جمعیت حاضر نیستند از امتیازات وموقعیت هاى برتر خود دست بردارند حتى اگر چنین امتیازات و برترى را غیرمنصفانه بدانند.)

[1]

 اصل مردم سالارى در انتخابات ریاست جمهورى در آمریكادر انتخابات ریاست جمهورى دیده مى شود كه احزاب بزرگ سیاسى با عنوان دموكراسى و لواى چند صدایى و با شعار آزادى بیان ,

[2] به ایده پراكنى هاى زیاد و القاى شبهات و بدبینى اقدام

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 [1] جیمى كارتر رییس جمهور وقت آمریكا در پیامى به كنگره، در تاریخ 22مارس 1977 میلادى، خواستار حذف انتخابات غیرمستقیم به روش كالجالكترال و تعیین روش انتخابات مستقیم ریاست جمهورى شد كه مورد قبولكنگره قرار نگرفت. Vishnoo ......, p.03

 

مى كنند و از طریق رسانه هاى گروهى , صدا و سیما و مطبوعات , كه كنترل كنندهء دموكراسى هستند, خواسته ها و اهداف خود را به مردم دیكته مى كنند و به آن ها القا مى كنند كه چگونه فكر كرده و چه تصمیمى بگیرند. در حقیقت آن ها نه تنها براى مردم آمریكا تصمیم سازى مى كنند بلكه به جاى مردم تصمیم هم مى گیرند.

 

بزرگترین مشكل دموكراسى آن است كه مردم چیزى را مطالبه مى كنند كه با منافع حاكمان سازگارى ندارد. به عنوان مثال , در بسیارى از كشورهاى دموكراتیك , مردم از دولت خودمى خواهند كه مالیات كم بگیرد. بودجه را متوازن سازد و... اما در عمل این توقع به راحتى اجرا نمى شود, یا آن كه مردم مى خواهند سیاستمداران رشوه نگیرند اما در عمل به خواسته ءخود نمى رسند. آن ها از طرف مردم قوانین و مقررات وضع مى كنند و به گونه اى نیز آن ها راتفسیر و اجرا مى كنند كه خود مى خواهند.

[1]

 با نگاهى به انتخابات ریاست جمهورى آمریكا در ادوار گذشته , به این حقیقت تلخ مى رسیم كه دموكراسى ابزارى بوده است در دست احزاب , براى در اختیار گرفتن سرنوشت مردم .نمونه هاى زیر بیانگر ساده ترین شكل عدم رعایت اصل مردم سالارى و دموكراسى در انتخاب رییس جمهور آمریكا ومعاون وى است :

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: نظام های سیاسی،     | نظرات()