معرفى آثارى از اندیشه سیاسى فقهاى سلف: محقق سبزوارى، علامه مجلسى و محقق كركى‏

 

در شرایطى كه هر روز با اثر جدیدى در زمینه تاریخ اندیشه متفكران غربى روبه رو هستیم، متأسفانه نسل امروز ما هنوز منابع در خورى براى آشنایى با اندیشه متفكران و بنیان گذاران هویت اسلامى و ایرانى خویش در اختیار ندارد و غالباً از ریشه و پیشینه خود بى‏اطلاع است ؛ این خود فراموشى تا آن جاست كه حتى برخى از نویسندگان فارسى زبان نیز به تقلید از غربى‏ها سیر اندیشه در فلسفه و علوم را پس از دوره یونان و روم باستان، در دوره مدرسى مسیحى و سپس در دوره مدرن دنبال مى‏كنند.
در جهت احیاى تراث عظیم خود، به معرفى سه اثر كه در زمینه اندیشه سیاسى متفكران مسلمان نگاشته شده، مى‏پردازیم.

1. اندیشه سیاسى محقق سبزوارى (1)

این پژوهش مشتمل بر یك مقدمه و هفت فصل است. در مقدمه، طرح تفصیلى پژوهش آمده است. فصل اوّل، عهده دار تبیین سوانح، میراث علمى و عصر سبزوارى است. فصل دوم به تبیین جایگاه اندیشه سیاسى سبزوارى در میان طبقه بندى‏هایى مى‏پردازد كه تاكنون از اندیشه سیاسى اسلام صورت گرفته است.
در فصل سوم، مبانى فلسفى، كلامى، اخلاقى و فقهى اندیشه سیاسى سبزوارى و نیز دیدگاه سبزوارى درباره رابطه علما و سلطان یا به عبارتى رابطه دین و دولت آمده است.
در فصل چهارم، از جایگاه دولت در اندیشه سیاسى سبزوارى به تفصیل سخن گفته شده است. در ابتداى فصل، از زندگى اجتماعى و سیاسى او بحث شده و سپس ضرورت قانون و ویژگى‏هاى حاكم عادل آمده است. همچنین در این فصل، موضوعات سلطنت فاضله و ناقصه و مناصب و نهادهاى حكومتى مانند منصب، وزارت، قضاوت، دبیرى و طبابت و چگونگى اصلاح آنها و امور مالى و تجارى، امور نظامى و انتظامى و امنیتى و سیاست خارجى و نیز پیشنهاهاى اصلاحى سبزوارى درباره آنها مورد توجه و تأكید قرار گرفته است.
فصل پنجم، عهده‏دار بحث رابطه فرد و دولت در اندیشه سیاسى سبزوارى است و در آن، عناصر نظارتى بر حكومت مانند مشورت، امر به معروف و نهى از منكر و حسبه و نیز بحث حقوق مردم مورد كاوش قرار گرفته است.
مهم‏ترین ابعاد اندیشه اصلاحى سبزوارى در همین فصل مطرح شده است.
در فصل ششم، دغدغه سبزوارى درباره زوال حكومت صفوى و ارائه پیشنهادهایى براى بقاى این حكومت بیان شده است.
در فصل پایانى (فصل هفتم) نشان داده شده كه اندیشه اصلاحى در عصر صفویه طرفدارانى، چه در میان متفكران و چه در میان سیاست‏مداران، داشته است و این زمینه طرح بحث «گفتمان اصلاح» در عصر صفویه را به دست مى‏دهد. در واقع محقق سبزوارى به رغم استفاده از اندیشه‏هاى مسلط سیاسى - اجتماعى پیشین (اندیشه‏هاى یونانى، ایرانشهرى و شریعت نامه‏اى) اندیشه سیاسى ویژه‏اى را شكل داد كه نویسنده محترم «اندیشه اصلاحى» نامیده است.
این كتاب ضمیمه‏اى دارد كه در برگیرنده بحث‏هایى در زمینه اجتهاد و تقلید، نقد اخبارى‏گرى و نیز نشان دهنده ابعاد مهمى از اندیشه اوست.

2. اندیشه سیاسى علامه مجلسى(2)

این كتاب در دو فصل سامان یافته است: در فصل اول، مباحث مربوط به زندگى علمى، زندگى سیاسى و اوضاع زمانه آمده و در فصل دوم آرا و اندیشه‏هاى سیاسى مجلسى با تأكید بر حكومت در عصر غیبت مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل اول: نویسنده با بیان این كه علامه محمدباقر مجلسى صاحب بحارالانوار از علماى بزرگ شیعى در سده یازدهم هجرى و از مروجان مذهب امامیه و احادیث ائمه معصومین‏علیهم السلام در ایران عهد صفوى است، به توضیح زندگى و زمانه، اساتید، آثار و تألیفات وى پرداخته و كتاب‏هاى بحارالانوار، مرآت العقول، عین الحیات، حق الیقین، زاد المعاد و...را معرفى كرده است. همچنین در این فصل، به زندگى و فعالیت‏هاى سیاسى وى از قبیل منصب شیخ الاسلامى اصفهان، منصب قضاوت و امامت جمعه اصفهان در دوران سلطنت شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوى اشاره كرده است. در ادامه عملكرد سیاسى علامه مجلسى مورد نقد قرار داده است.
فصل دوم: در فصل دوم به حكومت و انواع آن در اندیشه سیاسى علامه مجلسى پرداخته و بر این باور است كه ایشان حكومت را شأنى از شؤون نبوت و امامت دانسته و علت نیاز انسان به نبى و امام را بر اساس حكمت و مصلحت خداوند، هدایت مردم مى‏داند؛ همچنین امامت را استمرار كلیه شأن پیامبرصلى الله علیه وآله به استثناى نبوت قلمداد كرده و حكومت و زعامت سیاسى مسلمانان را یكى از شاخصه‏هاى امامت عامه بر مى‏شمارد.
از دیدگاه علامه مجلسى، ریاست دینى و دنیوى مردم از آن پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام است و دیگران، جز به اذن و تفویض ایشان سهمى در آن ندارند. در زمان غیبت فقهاى جامع الشرایط نایبان امام معصوم‏علیه السلام به مردم معرفى شده‏اند از این رو تنها حكومت فقها یا كسانى كه حكومت‏شان مورد امضا و تنفیذ فقهاست، مشروع است، و بقیه حكومت‏ها جائر هستند.
در همین فصل، صفات و شرایط حاكم اسلامى و وظایف او از دیدگاه مجلسى را مطرح مى‏كند. به اعتقاد نویسنده، علامه مجلسى حكومت فقیه را به عنوان نظریه جایگزین «حكومت سلطنتى» یا هر نوع نظام سیاسى دیگر را مطرح مى‏سازد و این راستا به دلایل ولایت فقها و شؤون و وظایف ولى فقیه را اشاره مى‏كند.

3. اندیشه سیاسى محقق كركى(3)

اندیشه سیاسى محقق كركى در پنج فصل سامان داده شده است. در فصل اول، اوضاع سیاسى عصر محقق كركى، در فصل دوم اوضاع فرهنگى مذهبى در عصر محقق، در فصل سوم، زندگى سیاسى، در فصل چهارم اندیشه سیاسى وى و در فصل پایانى (فصل پنجم) مبانى فقهى - سیاسى همكارى كركى و دولت صفوى مورد بحث قرار گرفته است.
نویسنده در فصل اول، ضمن اشاره به اوضاع سیاسى زمانه، به دو جریان زمینه ساز ظهور دولت صفویه اشاره مى‏كند: جریان اول، رشد تصوف و خانقاه‏ها و فرقه‏هاى صوفى؛ جریان دیگر، رشد روز افزون تشیع كه با سقوط خلافت عباسى بغداد و حكومت‏هاى متعصب سنّى و تلاش عالمان شیعى، زمینه رشد تشیّع در ایران فراهم گردیده این دو عامل منجر به ایجاد دولت صفویه و تحولات بنیادینى در جامعه ایران و به تبع متون علمى - مذهبى تشیع و اندیشه‏هاى فقهى و كلامى - فلسفى شیعه در سطح وسیعى شد. نویسنده در این فصل به اختلافات صفویان و عثمانى‏ها نیز اشاره مى‏كند. در این فصل دوم، ضمن اشاره به اوضاع فرهنگى - مذهبى عصر محقق، یكى از ویژگى‏هاى قابل توجه علماى شیعه در این عصر را برخورد مدارا جویانه آنان با عقاید و علماى سنى مى‏داند.
وجود این سیره حسنه در میان علماى شیعه در عصر محقق سبب رشد و بالندگى تشیع و نیز زمینه بالندگى حوزه‏هاى علمى و مراكز فرهنگى را در آن عصر مهیا ساخت و به تبع آن مقدمات هجرت محقق كركى و برخى از علماى عرب را به ایران فراهم كرد. در این فصل نویسنده به یكى از جریان‏هاى مهم اجتماعى و سیاسى تاریخ جهان اسلام یعنى تصوف و رقابت آنان با علما نیز اشاره دارد و معتقد است نقش مهمى در تحولات اجتماعى ایفا كرده است.
در فصل سوم به زندگى سیاسى نورالدین على‏بن حسین عبدالعالى كركى مشهور به محقق ثانى كه در منابع صفوى به خاتم المجتهدین است پرداخته و به همكارى نزدیك وى با دولت صفویه اشاره كرده است. همین امر باعث مخالفت‏هاى بعضى از علما با ایشان گردید.
این فصل چهارم درباره اندیشه سیاسى كركى است. به اعتقاد نویسنده، به نظر كركى بزرگ‏ترین خطاى اهل سنت این است كه امامت را كوچك شمرده‏اند، به نحوى كه خلفاى اموى شارب الخمر و فاسق را نیز شایسته آن مقام دانسته‏اند. وى معتقد است امامت در زمره اصول دین است و عظمتى همچون مقام نبوت دارد، زیرا:
1- امامت جانشینى نبوت است و نبوت از اصول دین محسوب مى‏شود؛
2- همان دلیلى كه خلق را محتاج پیامبر مى‏كرد، بعد از نبى نیز موجود است و آنان را نیازمند امام مى‏كند. مردم همواره به رهبرى قدرتمند نیاز دارند، زیرا انگیزه شرارت و گمراهى در انسان‏ها وجود دارد.
جوهره این نظریه در اندیشه عصر غیبت نیز اثر مى‏گذارد و وى بر این اساس مبناى مشروعیت حكومت را نص مى‏گیرد. او نظر جدایى دین از سیاست را رد مى‏كند و مى‏گوید: نمى‏توان گفت كه مردم در امور دنیا احتیاج به حكومت و رهبر دارند و حكومت امر دنیوى است، زیرا اكثر امور شرعى نیز متعلق به نظام زندگى و دنیاى مردمند و پیامبر براى هدایت اخروى و دنیوى مردم مبعوث شده است.
محقق كركى درباره ولایت فقها مى‏نویسد:
اصحاب ما اتفاق نظر دارند كه فقیه عادل امامى جامع شرایط فتوا، كه از او به مجتهد در احكام شرعیه تعبیر مى‏شود، در حال غیبت در همه آنچه نیابت در آن دخیل است، نایب ائمه علیهم السلام مى‏باشد، چه بسا اصحاب، قتل و حدود را مطلقاً استثنا كرده باشند،[اما ]داد خواهى نزد ایشان بردن و انقیاد به حكمشان واجب است... و داراى تمام اختیارات دیگرى است كه براى حاكم منصوب از جانب امام اثبات مى‏شود.(4)
وى به صراحت اختیارات زیر را از آن فقیه مى‏داند: 1- قضاوت ؛ 2، دریافت و تقسیم زكات، خمس و خراج؛ 3. افتا؛

4. امر به معروف و نهى از منكر

نویسنده در فصل پنجم به مبانى فقهى - سیاسى همكارى كركى ؛ دولت صفوى اشاره مى‏كند و یادآور مى‏شود كه از نظر كركى حكومتى مشروع است كه به نوعى تحت نظارت فقها اداره شود و حاكمان آن از شرایطى خاص برخوردار باشند؛ از این رو كركى در آثار خود هیچ گونه اشاره‏اى به مشروعیت صفویان ندارد، بلكه آنان را در زمره حكومت‏هاى جائر بر مى‏شمارد و با این حال جهت پاره‏اى مصالح جامعه با دولت صفوى همكارى مى‏كند.
او در جامع المقاصد، ذیل نظر علامه حلى كه قبول همكارى با دولت جور را حرام مى‏داند مگر در صورتى كه این همكارى امكان امر به معروف و نهى از منكر را فراهم سازد، مى‏نویسد كه شخص باید یقین داشته باشد كه در صورت پذیرش همكارى با دولت جور؛ قادر است امر به معروف و نهى از منكر كند و باید بداند كه قبول مناصب در دستگاه جایر متضمن همكارى در كارهاى حرام او نیست. همچنین در صورتى كه مجبور به پذیرش همكارى شود، یعنى در صورت عدم پذیرش، خطرى او و سایر مؤمنان را تهدید مى‏كند، همكارى جائز است و در غیر این موارد حرام است و در هر صورت همكارى با جائر در قتل و ظلم به هیچ وجه جائز نیست.(5)

پى‏نوشت‏ها

1) نجف لك زایى،اندیشه سیاسى محقق سبزوارى، مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) و پژوهشكده اندیشه سیاسى اسلام، (قم: بوستان كتاب، سال 1380)، قیمت 1850 تومان، ص 368.
2) ابوالفضل سلطان محمدى، اندیشه سیاسى علامه مجلسى، تهیه: پژوهشكده اندیشه سیاسى اسلام، (قم: بوستان كتاب، 1381)، ص 232، قیمت 1200تومان.
3) محمدعلى حسینى زاده، اندیشه سیاسى محقق كركى، تهیه: پژوهشكده اندیشه سیاسى اسلام (قم: بوستان كتاب، 1380)، قیمت 650 تومان، 144ص.
4) محقق كركى، الرسائل، به كوشش محمد حسون، ج 1، ص 142.
5) محقق كركى، جامع المقاصد، ج 3، ص 489.

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 دی 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: معرفی مقالات دیگر،     | نظرات()

نمایه‏ مقاله ‏هاى ‏اندیشه ‏وفقه ‏سیاسى ‏اسلام‏

. شهریور 1320 پایانى شوم براى رضاخان / اعظم دانشجو / مردم سالارى، 12 شهریور.

 

 

613. شهریور 20، اشغال ایران و سقوط رضاخان / محسن ردادى / همبستگى، 13 شهریور.

 

 

614. جریان روشنفكرى دینى در دو دهه اخیر / گفت و گو با دكتر عبدالحسین خسرو پناه/خراسان، 19 شهریور.

 

 

615. ایران، كانون برخورد تمدنها - به مناسبت 30 شهریور روز گفت و گوى تمدن‏ها - / عزتالله نوروزى / همبستگى، 27 شهریور.

 

 

8. رجال و اندیشمندان سیاسى‏

616. مسلكى براى تمام اعصار - معیارهاى سید جمال براى معرفى دین اسلام - / حزب الله، 4تیر.

 

 

617. آزادى در اندیشه شهید بهشتى / شریف لك زایى / رسالت، 4 تیر.

 

 

618. قائم مقام فراهانى / محمود فاضلى / هم‏میهن، 5 تیر.

 

 

619. آزادى، بنیان اندیشه آیة الله دكتر بهشتى / شریف لك زایى / رسالت، 5 تیر.

 

 

620. بهشتى یك ملت بود / عباس خسروانى / رسالت، 6 تیر.

 

 

621. سیاستمدارى عارف - شهید بهشتى - / حمید حسین زاده / رسالت، 6 تیر.

 

 

622. ایرادات شهید بهشتى به لیبرالسیم / شریف لك زایى / رسالت، 6 تیر.

 

 

 

 

 

 

|332|

623. افلاطون و ایده عدالت / بهرام محبى / كارگزاران، 6 تیر.

 

 

624. منزلت انسان در نظام سیاسى اسلام از دیدگاه دكتر بهشتى / سید علیرضا حسینى بهشتى /اعتماد ملى، 7 تیر.

 

 

625. اندیشه‏اى الهى - «سیسرون» و مشروعیت قانون / شیدا امینى / قدس، 9 تیر.

 

 

626. نظریه پرداز فقه حكومتى - امام خمینى‏قدس سره - / مرتضى خاكیان / پگاه، ش 210، 9تیر.

 

 

627. حكومت اسلامى در تفسیرالمیزان علامه طباطبایى/ مهدى بیژنى / رسالت، 10 تیر.

 

 

628. تعارضات مدرنسیم - نگاهى به دیدگاههاى آنتونى گیدنز درباره مدرنسیم - / فائزهساسانى خواه / حزب الله، 11تیر.

 

 

629. شریعتى و تفكر ولایت فقیه / عبدالله رضایى فرد / مردم سالارى، 11 تیر.

 

 

630. نگرشى بر زندگى و اندیشه سیاسى غزالى / سید ابراهیم احمد پناه / مردم سالارى، 11 تیر.

 

 

631. تأملى در مرزهاى پیدا و پنهان - گذرى بر نظریه سیاسى كانت - / حسین فراستخواه /اعتماد، 12 تیر.

 

 

632. ارسطو و اندیشه عدالت / بهرام محبى / كارگزاران، 13 تیر.

 

 

633. فقط فیلسوف - درباره فلسفه سیاسى ابن رشد - / عبدالناصر فیاضى / همشهرى، 16 تیر.

 

 

634. موفقیتهاى امام خمینى‏قدس سره / عبدالرزاق اهوازى / كیهان، 17 تیر.

 

 

635. آزادى و عدالت از منظر فقهى و فلسفى شهید صدر/ مسعود پورفرد / پگاه، ش 211، 23تیر.

 

 

636. خاستگاه زمامداران در نظام سیاسى اسلام - دیدگاههاى امام خمینى - / جمهورى اسلامى،23 تیر.

 

 

637. بنتام؛ كریستف كلمب سیاست - بازخوانى دیرینه‏شناسى قدرت در اندیشه فوكو - /ترجمه: بیتا بختیارى / آفتاب، 27 تیر.

 

 

638. جان باختن قمارباز سخت جان - بازخوانى زندگى سیاسى احمد قوام، نخست وزیرساقط در 30 تیر - / محمدحسین روانبخش / مردم سالارى، 30 تیر.

 

 

639. بازگشت با حمایت مذهبى‏ها - بازخوانى زندگى سیاسى محمد مصدق، نخست وزیرپیروز قیام 30 تیر - / حسین‏رهنورد / مردم سالارى، 30 تیر.

 

 

640. آیة الله كاشانى براى مصدق سنگ تمام گذاشت / گفت و گو با سید محسن امیرحسینى /رسالت، 30 تیر.

 

 

 

 

 

 

|333|

641. مصدق نگاهى سكولاریستى به اداره جامعه داشت / گفت و گو با دكتر موسى فقیه حقانى/ رسالت، 31 تیر.

 

 

642. توماس هابز و اندیشه عدالت / بهرام محبى / كارگزاران، 3 مرداد.

 

 

643. ماكیاولى، پدر لیبرالیسم مدرن / رسول نمازى / همبستگى، 3 مرداد.

 

 

644. شیخ مشروعه خواه - شیخ فضل الله نورى - / عباس خسروانى / رسالت، 8 مرداد.

 

 

645. حلقه عرفانى - سیاسى آیة الله شاه آبادى و تحولات معاصر ایران / علیرضا مظاهرى /رسالت، 8 مرداد.

 

 

646. شیخ فضل الله نورى یك سنت گراى اصلاح طلب بود / گفت و گو با حجة الاسلاموالمسلمین جواد سلیمانى / رسالت، 9 مرداد.

 

 

647. كمال وحى - نبوت و امامت در اندیشه سیاسى ملاصدرا - / عبدالناصر فیاضى / همشهرى،9 مرداد.

 

 

648. آیة الله مشكینى در نگاه شخصیت‏هاى مذهبى و سیاسى / خراسان، 10 مرداد.

 

 

649. فریادگر مشروطه مشروعه - درباره شیخ فضل الله نورى - / خراسان، 10 مرداد.

 

 

650. اندیشه‏هاى سیاسى شیخ شهید / نصرالله سخاوتى / رسالت، 10 مرداد.

 

 

651. شیخ فضل الله بینش ضد استعمارى عالمان شیعه را به نمایش گذاشت / گفت و گو باحجة الاسلام و المسلمین مهدى انصارى قمى / رسالت، 10 مرداد.

 

 

652. تئوریسین مشاركت فزاینده - مرورى بر اندیشه‏هاى یورگن هابرماس - / بهنام قلى پور /آفتاب، 10 مرداد.

 

 

653. شیخ فضل الله نورى و قانون گذارى نهادینه دینى / ذبیح الله نعیمیان / رسالت، 13 مرداد.

 

 

654. مجتهد و مشروطه تهران / ابوذر مظاهرى / رسالت، 13 مرداد.

 

 

655. سیرى در حیات سیاسى میرزا حسن مجتهد تبریزى / احمد رهدار / رسالت، 13مرداد.

 

 

656. رضا شاه محصول مشروطه غربى است / گفت و گو با دكتر فرهاد زیوریار / رسالت، 13مرداد.

 

 

657. امام‏قدس سره و مشروطیت / رسالت - ضمیمه -، 14 مرداد.

 

 

658. نگاهى به دیدگاهها و آراء شیخ فضل الله نورى / رسالت - ضمیمه -، 14 مرداد.

 

 

659. مشروطه نائینى - به مناسبت سالگرد صدور فرمان مشروطیت - / سهند صادقى بهمنى /همشهرى، 14 مرداد.

 

 

 

 

 

 

|334|

660. شیخ فضل الله پرچمدار مشروطه مشروعه / عباس خسروانى / رسالت، 14 مرداد.

 

 

661. یك آمریكایى مشروطه خواه - درباره هاوارد باسكرویل - / میر حسین ولوى / شرق، 14مرداد.

 

 

662. جایگاه فلسفه در سامان آزادى‏هاى سیاسى - نگاهى به دیدگاههاى آیزیا برلین - / حزبالله، 17 مرداد.

 

 

663. فیلسوف و سیاست - نگاهى به بعد سیاسى زندگى سید جلال الدین آشتیانى - / سید هادىخسروشاهى / اطلاعات، 21 مرداد.

 

 

664. شعبان بى‏مخ چهره جنجالى كودتا / همبستگى، 23 مرداد.

 

 

665. مصدق، شیر بزرگ شرق / نیلوفر سیاوشى / همبستگى، 23 مرداد.

 

 

666. تماس حكمت با حكومت - سیاست در آثار افلاطون - / رسول عبدالمحمدى / حزبالله، 27 مرداد.

 

 

667. نواب صفوى؛ بى‏طرف / كارگزاران، 28 مرداد.

 

 

668. مصدق و روحانیون - روایتى درباره عملكرد و مواضع چند چهره شاخص در ماجراى28 مرداد - / كارگزاران، 28مرداد.

 

 

669. آیة الله بروجردى، هوادار دولت ملى / كارگزاران، 28 مرداد.

 

 

670. آیة الله بروجردى و كودتاى 28 مرداد / رحیم روحبخش / اعتماد ملى، 28مرداد.

 

 

671. تبلور اندیشه‏هاى فلسفى ژاك دریدا در مفاهیم سیاسى - اجتماعى / هادى رضایى /رسالت، 30 مرداد.

 

 

672. زمان‏شناس عصر صفوى - مرورى كوتاه بر چند فعالیت سیاسى مهم علامه محمد باقرمجلسى - / محمدرضا امینى / همشهرى - ویژه نامه -، مرداد 86

 

 

673. مشروطه، انحراف از شروط - علل ظهور انحراف مشروطیت از نگاه امام خمینى‏قدس سره - /همشهرى - ویژه نامه -، مرداد 86

 

 

674. اصل «نظارت مردم بر حكومت» در اندیشه سیاسى امام خمینى / جمهورى اسلامى، 3شهریور.

 

 

675. رضاشاه و سیاست قدرت سوم / محمد فرهادى / اعتماد ملى، 4 شهریور.

 

 

676. بن بست كیخسرو و فساد قدرت سیاسى / مرتضى ثاقب فر / مردم سالارى، 5شهریور.

 

 

677. نخستین فیلسوف سیاست - نگاهى به آثار و زندگى ارسطو - / همبستگى، 5شهریور

 

 

 

 

 

 

|335|

678. ملاصدرا فلسفه سیاسى دارد / گفت و گو با دكتر شریف لك زایى / رسالت، 10 شهریور.

 

 

679. رساله تدابیر شاه و وزیر - نگاهى به زندگى آقا محمدخان قاجار و وزیرش حاجى ابراهیمخان كلانتر - / صادق راستگو / اعتماد ملى، 11 شهریور.

 

 

680. دیدگاههاى سیاسى استاد آشتیانى / سید هادى خسروشاهى / اطلاعات، 12شهریور.

 

 

681. فیلسوفى شبیه دریدا - بازخوانى اندیشه‏هاى ریچارد رورتى - / بهنام بختیارى /آفتاب،14 شهریور.

 

 

682. طالقانى، مجاهدى كه از پایگاه دین به مبارزات سیاسى پرداخت / خراسان، 19شهریور.

 

 

683. تبشیر و انذار پیامبرانه - به مناسبت سالگرد درگذشت آیة الله سید محمود طالقانى - /سجاد نوروزى / همشهرى، 19 شهریور.

 

 

684. ابوذر زمان - درباره آیة الله طالقانى - / همبستگى، 20 شهریور.

 

 

685. كائوتسكى و سوسیال دموكرات‏هاى ایران / اعتماد - ضمیمه -، 22 شهریور.

 

 

686. عرفان و سیاست - زمینه‏هاى تفكر سیاسى در عرفان اسلامى با نگاه ویژه به دیدگاه امامخمینى - / مجید اللهیارى / رسالت، 27 شهریور.

 

 

687. طلوع بلشویسم ایرانى - نگاهى به روزنامه حقیقت، مقالات و زندگى میرجعفر پیشهورى - / سید مسعود رضوى / كارگزاران، 31 شهریور.

 

 

688. جایگاه دین و حقوق مردم در حكومت مشروطه از دیدگاه آخوند خراسانى / محسنكدیور / آیین، سال دوم، ش‏8، شهریور 86

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: معرفی مقالات دیگر،     | نظرات()

مقالات

. انتخاب یا الزام؟ - تجدد آمرانه - / قاسم توكلى / شرق، 14مرداد.

 

 

449. مدرنیته؛ پروژه‏اى ناتمام - مدرنیته در آراء هابرماس - / نسرین پورهمرنگ / مردمسالارى، 15مرداد.

 

 

450. نقد بر نقد - هرمنوتیك نقد - / فرید مرجایى / شرق، 15مرداد.

 

 

451. طبقه متوسط و تحولات سیاسى ایران / مرتضى شرفیانى / شرق، 15مرداد.

 

 

452. رئالیسم و پرهیز از دیپلماسى «انفجارى» / روح الله كنگاورى / شرق، 15مرداد.

 

 

453. نگاهى پیشینى به فرداى دموكراسى / جواد ماه‏زاده / اعتماد ملى، 16مرداد.

 

 

454. در چرایى مفهوم نهضت مشروطیت / گفت و گو با دكتر كریم مجتهدى / كارگزاران،16مرداد.

 

 

 

 

 

 

|323|

455. سكولاریسم یا مصادره مذهب / سمانه فردمنش / رسالت، 16مرداد.

 

 

456. پست صهیونیسم و یهودیان تلاش گرا / سید رضا علوى / رسالت، 24مرداد.

 

 

457. یهودیسم افراطى؛ زمینه‏ها و انگیزه‏ها / حسین بصیرت / رسالت، 24مراد.

 

 

458. مشروطه نفت زده / گفت و گو با عباس عبدى / اعتماد - ضمیمه -، 25مرداد.

 

 

459. عدالت خواهى، ابزار رسیدن به قدرت / محمد طبیبیان / همبستگى، 27مرداد.

 

 

460. عدالت و منفعت / بهرام محبى / كارگزاران، 27 مرداد.

 

 

461. دولت تروریسم و تروریسم دولتى - اظهارات هابرماس و ژاك دریدا در باره واقعه یازدهسپتامبر و تروریسم - / سیدرضا علوى / رسالت، 28مرداد.

 

 

462. از جهان بیگانگى / سید حسین امامى / همشهرى، 29 مرداد.

 

 

463. زیر سایه ایدئولوژى - ملى گرایى - / گفت و گو با احسان عابدى / اعتماد ملى، 30مرداد.

 

 

464. منظومه معرفتى جهانى‏سازى اسلامى / گفت و گو با حجة الاسلام و المسلمین سیدمهدى میرباقرى / رسالت، 30مرداد.

 

 

465. زمان سازى و مكان سازى در پروژه جهانى شدن / سكینه نعمتى / رسالت، 31 مرداد.

 

 

466. انقلاب رنگین و مخملین از تعریف تا واقعیت / همشهرى - ویژه نامه -، مرداد86

 

 

467. شبكه قدرت در دولت اسلامى / رجبعلى اخترشهر / معارف، ش‏48، مرداد و شهریور86

 

 

468. اسلام و دموكراسى / مسعود جعفرى / اعتماد ملى، 3 شهریور.

 

 

469. چالش‏هاى اسلام ناب محمدى با اسلام تحجرى و اسلام آمریكایى / سجاد سرلك /رسالت، 4شهریور.

 

 

470. اسلام و تكنوكراسى؛ اسلام آمریكایى / سكینه نعمتى / رسالت، 5 شهریور.

 

 

471. روشنفكران دینى در آینه روشنفكران سكولار / محسن آلوستانى مفرد / رسالت، 5شهریور.

 

 

472. نظریه لیبرالى دولت / حسین فراستخواه / اعتماد، 6شهریور.

 

 

473. پروتستانتیسم، تفسیرى یهودى از دین مسیحیت / علیرضا همایونفر / رسالت،11شهریور.

 

 

474. نتایج اجتماعى - سیاسى پروتستان گرایى / محسن آلوستانى مفرد / رسالت، 11شهریور.

 

 

475. روشنفكران سكولار و بهائیت جدید / سجاد سرلك / رسالت، 11شهریور.

 

 

476. رویارویى روشنفكران دینى با بحران‏هاى اجتماعى / بهمن محقق / رسالت، 11شهریور.

 

 

 

 

 

 

|324|

477. ایرن جامعه‏اى مدرن اما بدقواره / حمیدرضا جلائى پور / اعتماد، 12شهریور.

 

 

478. گرایشى در خدمت تثبیت وضع نابهنجار - لیبرالیسم در جهان امروز - / محمدرفیعمحمودیان / همبستگى، 12شهریور.

 

 

479. جهانى سازى یا الگوسازى آمریكایى / محمد خسروانى / رسالت، 12شهریور.

 

 

480. سكولاریزیم ستیزه گر / عبدالكریم سروش / اعتماد ملى، 13شهریور.

 

 

481. نظریه دولت - مردم یا دولت - ملت / على اكبر ناطقى / رسالت، 15شهریور.

 

 

482. ماهیت دولت غربى / حسین كلباسى / رسالت، 15شهریور.

 

 

483. مردم گرایى یا دموكراسى / محسن آلوستانى مفرد / رسالت، 15شهریور.

 

 

484. روشنفكران دینى امروز از روشنفكران سوسیالیست زمان شاه عقب‏ترند /مصطفىملكیان / همبستگى، 17شهریور.

 

 

485. نهادهاى مدنى دینى و هویت در ایران / مقصود رنجبر / پگاه، ش‏214، 17شهریور.

 

 

486. پرسش‏هاى سوسیالیسم دموكراتیك / شیدان وثیق / اعتماد - ضمیمه -، 22 شهریور.

 

 

487. پیرامون سوسیال دموكراسى در ایران / رشید اسماعیلى / اعتماد - ضمیمه -، 22شهریور.

 

 

488. سوسیال دموكراسى علیه كمونیسم / كارل كائوتسكى / ترجمه: سعید قاسمى نژاد /اعتماد - ضمیمه -، 22شهریور.

 

 

489. علل و آثار انسجام اجتماعى / خلیل منصورى / كیهان، 24شهریور.

 

 

490. از برخورد ادیان تاجنگ تمدن‏ها / سید على ناظم زاده / اطلاعات، 26شهریور.

 

 

491. سه اندیشه اسلامى درباره حق و تكلیف / حسن نوروزى / پگاه، ش‏215، 31شهریور.

 

 

492. زنان و تجربه مشاركت سیاسى / فریده ماشینى / آیین، سال دوم، ش‏8، شهریور86

 

 

493. آزادى، انتظار و آموزه مهدویت / شریف لك زایى / حصون، ش‏12، تابستان 86

 

 

3. فقه سیاسى‏

494. منبع تشخیص مصلحت / ابوالفضل مرادى / كیهان، 17تیر.

 

 

495. قواعد نانوشته - اندیشه مصلحت در اسلام - / محمد رحمانى / حزب الله، 25تیر.

 

 

496. نسبت فقه سیاسى و فلسفه سیاسى / حمید پارسانیا / رسالت، 17مرداد.

 

 

497. به خاطر دین - درباره اهمیت فردى امر به معروف و نهى از منكر - / فاطمه رسول زاده /همشهرى، 15شهریور.

 

 

 

 

 

 

|325|

498. مباحثى پیرامون فقه سیاسى / على نورایى یگانه / رسالت، 19شهریور.

 

 

499. سه اندیشه اسلامى در باره حق و تكلیف / حسن نوروزى / پگاه، ش‏215، 31شهریور.

 

 

4. سیاست و حكومت در عصر حضور

500. اهداف فرهنگى حكومت امیرمؤمنان على‏علیه‏السلام/ محمدحسن نادم / جمهورى اسلامى،3تیر.

 

 

501. اصلاح و تربیت روحى امت اسلام - راهبردهاى ارزشى پیامبر اكرم‏(ص) در مسیر وحدتاسلامى - / سید حسین‏حسینى / قدس، 4تیر.

 

 

502. همبستگى ملى در نهج البلاغه / احمد امید / رسالت، 30تیر.

 

 

503. منشور حكومت علوى، قانونى براى تمام تاریخ - نگاهى به سیره سیاسىامیرالمؤمنین‏علیه‏السلام - / رسول جعفریان / قدس، 4مرداد.

 

 

504. آزادى بیان از دیدگاه امام على‏علیه‏السلام/ سید احمد خاتمى / رسالت، 17مرداد.

 

 

505. فرصتى براى همكارى عقلها - بررسى جایگاه مشورت در سیره سیاسى پیامبر(ص) - /گفت و گو با حجة الاسلام والمسلمین احمد مبلغى / قدس، 18مرداد.

 

 

506. بعثت؛ رویارویى استكبار - بررسى «بعثت» پیامبر و جامعه مكه - / گفت و گو با دكتر سیدجعفر شهیدى / همشهرى - ویژه نامه -، مرداد86

 

 

507. سیره جهادى حضرت مهدى(عج) / على تقى‏زاده اكبرى / حصون، ش‏12، تابستان 86

 

 

508. امنیت در عصر مهدوى / مصطفى آخوندى / حصون، ش‏12، تابستان 86

 

 

509. درآمدى بر اجراى عدالت در حكومت مهدوى / على‏اصغر الهامى‏نیا / حصون، ش‏12،تابستان 86

 

 

5. سیاست و حكومت در عصر غیبت‏

510. نقش علماى شیعه در نهضت مشروطه - آراء سیاسى فقها در دوره صفویه و قاجاریه - /محمد طاهرى / اعتمادملى، 2تیر.

 

 

511. حكومت در اسلام و ایران / مهدى نادرى باب انارى / رسالت، 12تیر.

 

 

512. ضرورت استقرار نظام سیاسى اسلام در اندیشه امام خمینى / جمهورى اسلامى، 16تیر.

 

 

513. تأثیر نظرى دوره غیبت بر اندیشه‏هاى سیاسى شیعه / محمود شفیعى / جمهورى اسلامى، 28تیر.

 

 

 

 

 

 

|326|

514. عقلانیت گرایى دینى در انقلاب اسلامى ایران / مرتضى سهرابى / رسالت، 14مرداد.

 

 

515. نخستین خیزش - مرورى بر كاركرد پیشتازان مشروطه در رهبرى نهضت - / سید مسعودنوربخش / رسالت - ضمیمه -، 14مرداد.

 

 

516. انقلاب اسلامى ایران و معناگروى جهان آینده / سارا محمدى نژاد / رسالت، 17مرداد.

 

 

517. عقلانیت‏گرایى دینى در انقلاب اسلامى ایران/ سید رضا علوى / رسالت، 22مرداد.

 

 

518. روایت گران «فرا روایت» انقلاب و بعد از انقلاب در سپهر اندیشه پرسشگران - /محمدرضا تاجیك / همشهرى - ویژه نامه -، مرداد 86

 

 

519. فلسفه فطرت گرا و مردم گراى انقلاب اسلامى / محسن آلوستانى مفرد / رسالت،12شهریور.

 

 

520. تغذیه معرفتى انقلاب اسلامى ایران از انقلاب فلسفى ملا صدرا / سید عماد رضوى /رسالت، 12شهریور.

 

 

ولایت فقیه‏

 

 

521. نقش علماى شیعه در نهضت مشروطه - آراء سیاسى فقها در دوره صفویه و قاجاریه - /محمد طاهرى / اعتمادملى، 2تیر.

 

 

522. شریعتى و تفكر ولایت فقیه / عبدالله رضایى فرد / مردم سالارى، 11تیر.

 

 

523. راز ماندگارى دین - درآمدى بر تئورى دولت در اسلام - / احمد جان بزرگى / حزب الله،19 تیر.

 

 

524. حدود قدرت سیاسى - دفاع از عملكر روحانیت در جنبش مشروطه - / محسن كدیور /كارگزاران، 14 و 17 مرداد.

 

 

525. فرهنگ ولایت فقیه و انسجام اجتماعى و ملى / سجاد سرلك / رسالت، 5 شهریور.

 

 

526. ولایت فقیه و حسبیه / على نورایى یگانه / رسالت، 20شهریور.

 

 

6. حقوق اساسى‏

527. منزلت انسان در نظام سیاسى اسلام از دیدگاه دكتر بهشتى / سید علیرضا حسینى بهشتى /اعتماد ملى، 7تیر.

 

 

528. حقوق ادعا و حقوق آزادى / اندرو فاگان / ترجمه: امیر غلامى / كارگزاران، 13تیر.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: معرفی مقالات دیگر،     | نظرات()

نمایه‏ مقاله ‏هاى ‏اندیشه ‏وفقه ‏سیاسى ‏اسلام‏

خرداد، سال چهارم، ش‏11، بهار86

 

 

293. 15 خرداد، سرآغاز افول تمثال پادشاهى در ایران / مظفر نامدار / 15 خرداد، سالچهارم،ش‏11، بهار 86

 

 

8 - رجال و اندیشمندان سیاسى‏

294. انسجام و وحدت مسلمانان از نگاه علامه شرف الدین / سید محمد ثقفى / كیهان،23فروردین.

 

 

295. پلورالیسم دینى از منظر جان هیك / محبوبه جان نثارى / جام جم، 23 فروردین.

 

 

296. اندیشه آینده نگر - بررسى نظرات بیدارى بخش امام خمینى‏قدس سره - / حزب‏الله، 25فروردین.

 

 

297. روشنفكرى ازتبار روحانیون - به مناسبت سالروز درگذشت محمدتقى شریعتى - / مردمسالارى، 27فروردین.

 

 

298. مردم سالارى دینى از دیدگاه شهید مطهرى / عباسعلى عمید زنجانى / كیهان،4اردیبهشت.

 

 

299. حكومت براى شریعت - امام خمینى و اندیشه سیاسى شیعه در عصر غیبت - / محمودشفیعى / حزب‏الله، 3 اردیبهشت.

 

 

300. تقدم حقوق دیگرى بر آزادى فردى - مفهوم آزادى در اندیشه جان استوارت میل - / سیدحسین امامى / جام جم، 5 اردیبهشت.

 

 

301. مشعل امید در دست فرزانگان - گذرى بر اندیشه احیاگرى امام خمینى‏قدس سره - / سوده ساداتتقوى / حزب‏الله، 6 اردیبهشت.

 

 

302. طالقانى معمار شوراها بود / گفت و گو با محمد بسته نگار / مردم سالارى،8 اردیبهشت.

 

 

303. مرد اخلاق در عرصه علم و سیاست - یادى از غلامحسین صدیقى وزیر كشور مصدق درآستانه سالگرد درگذشت او - / مریم پسران قادر / اعتماد،8 اردیبهشت.

 

 

304. ابن سینا و دورى از اخلاق سیاسى / تهران امروز، 10 اردیبهشت.

 

 

305. اندیشمندان عصر روشنگرى ایران - طالبوف و یوسف خان مستشار الدوله - / باقر مومنى/ همبستگى،12 اردیبهشت.

 

 

306. آزادى اجتماعى از دیدگاه استاد مطهرى / عبدالحسین خسروپناه / اعتمادملى،12اردیبهشت.

 

 

 

 

 

 

|315|

307. استاد مطهرى؛ یك مصلح اجتماعى با خاستگاهى دینى / محسن اسماعیلى / تهران امروز،12 اردیبهشت.

 

 

308. مطهرى، اندیشمند سیاستمدار / گفت و گو با اسدالله بادامچیان / رسالت،12 اردیبهشت.

 

 

309. دستگاه فكرى شهید مطهرى و مسأله نظارت عمومى / شریف لك زایى / رسالت، 12 و15 اردیبهشت.

 

 

310. مانهایم و معرفت‏شناسى دموكراسى / حسین فراستخواه / اعتماد،13 اردیبهشت.

 

 

311. یلتسین انقلابى یا دولتمرد؟ - نگاهى به زندگى سیاسى رئیس‏جمهور سابق روسیه - / جامجم، 15اردیبهشت.

 

 

312. رویه‏هاى گوناگون اخلاق سیاسى از دیدگاه غزالى / تهران امروز، 16 اردیبهشت.

 

 

313. توماس آكونیاس و سیاست دینى / تهران امروز، 17 اردیبهشت.

 

 

314. موازنه منفى در اندیشه سیاسى دكتر محمد مصدق / تهران امروز،17 اردیبهشت.

 

 

315. اخلاق و سیاست در منظومه فكرى ابن مسكویه / تهران امروز،18 اردیبهشت.

 

 

316. دموكراسى به مثابه ساختار - دین و دموكراسى در اندیشه سیاسى شهید مطهرى - /عبدالناصر فیاض / همشهرى،19 اردیبهشت.

 

 

317. دو همزاد - مرورى بر اندیشه سیاسى غزالى - / محمد احمدى منش / همشهرى، 19اردیبهشت.

 

 

318. آزادى باستان و آزادى مدرن - كنستان و مفهوم آزادى - / سید حسین امامى / جام جم، 19اردیبهشت.

 

 

319. اخلاق و سیاست خواجه نظام الملك / تهران امروز، 19 اردیبهشت.

 

 

320. قهرمان جنبش تنباكو؛ آیة الله میرزا محمد حسن شیرازى / افشار تهرانى / رسالت،24اردیبهشت.

 

 

321. میرزا؛ آیة اللهى براى امروز - به بهانه سالروز لغو امتیاز تنباكو به حكم میرزاى شیرازى - /محمد كاظم تقوى / جمهورى اسلامى، 24 اردیبهشت.

 

 

322. فال اسیرى رهبر جنبش شیراز / ع.فراهانى / رسالت، 24 اردیبهشت.

 

 

323. اصالت نظریه‏پردازى سیاسى - بازخوانى آراء هاناآرنت - / سید حسین امامى / مردمسالارى، 24اردیبهشت.

 

 

324. حجاریان و انگاره فقه سكولار / بهزاد حمیدیه / رسالت،29 اردیبهشت.

 

 

 

 

 

 

|316|

325. ارتباط متقابل آزادى و مسؤولیت - با نگاهى به آراء فون هایك و آمار تیاسن - / سیدحسین امامى / جام‏جم، 13 اردیبهشت.

 

 

326. شهر متعالیه در جهان سیاست - تأملى در معناى سیاست مدن در آراء حكیم ملاصدرا - /غلامرضا اعوانى / تهران امروز، اول خرداد.

 

 

327. روحانى مسلح - شیخ محمد خیابانى - / محمود فاضلى / هم میهن، اول خرداد.

 

 

328. رویارویى سنت و تجدد - كوششى در گسترش دیدگاههاى سید محمد خاتمى در نقدسنت و تجدد - / خسروناقد / شرق،3 خرداد.

 

 

329. بحران دولت مدرن از دیدگاه هابرماس / سید حسین امامى / همشهرى، 5 خرداد.

 

 

330. بوردیو و سقوط سیاست / ناصر فكوهى / شرق، 6 خرداد.

 

 

331. ابن خلدون؛سیاست و اجتماع / داود فیرحى / جام جم، 7 خرداد.

 

 

332. امام خمینى قدس سره تصویرى اعتدالى از زن را ترویج مى‏كردند / گفت و گو با معصومه ابتكار /مردم سالارى، 12 خرداد.

 

 

333. وحدت اسلامى در اندیشه امام خمینى‏قدس سره / محمد رحیم عیوضى / قدس، 12 خرداد.

 

 

334. امام خمینى و نگاه طبیبانه به تمدن اسلامى / حمیدرضا محمدى / مردم سالارى، 12خرداد.

 

 

335. بزرگ مردى كه از یادها نمى‏رود - نگاهى به زندگى سیاسى امام خمینى - / امید سیاوش /مردم سالارى، 12 خرداد.

 

 

336. امام خمینى و اندیشه ملت گرایى و امت گرایى / على شیرخانى / قدس،13 خرداد.

 

 

337. نواندیشى دینى - رویكرد نظرى - تحلیلى به اندیشه‏هاى امام موسى صدر - / مجید حاجىبابابى / شرق، 13 خرداد.

 

 

338. مفهوم آزادى در اندیشه سیاسى امام خمینى‏قدس سره / ابوالفضل شكورى / اعتماد ملى،13خرداد.

 

 

339. كرامت انسان و آزادى‏هاى سیاسى - اجتماعى در نگاه امام خمینى / سید رحمت اللهموسوى مقدم / اعتماد ملى، 13خرداد.

 

 

340. امام و سیاست / همشهرى،13 خرداد.

 

 

341. آیة الله خمینى و جهان معاصر / احمد صالح یوسف / اعتماد، 13 خرداد.

 

 

342. امام خمینى و جهان غرب / علیرضا محمدى / جام جم،13 خرداد.

 

 

 

 

 

 

|317|

343. اندیشه امام و چالش‏هاى جهان اسلام / گفت و گو با آمنه موسوى روزنامه نگار كویتى /اعتماد، 13 خرداد.

 

 

344. انسجام اسلامى از منظر امام خمینى‏قدس سره / سید حسین معصومى / اعتماد ملى، 13 خرداد.

 

 

345. امام احیاگر كرامت انسان / سید محمد خاتمى / اعتماد ملى، 13 خرداد.

 

 

346. جایگاه زن در اندیشه امام خمینى‏قدس سره / نرگس نیكخواه / اعتماد، 13 خرداد.

 

 

347. امام خمینى و مفهوم شهروندى / غلامرضا بهروزلك / اعتماد ملى، 13 خرداد.

 

 

348. امام مدارا - درباره امام موسى صدر - / ابراهیم یزدى / هم میهن، 16 خرداد.

 

 

349. دموكراسى خرد - نگاهى به مردم سالارى سیال كارل مانهایم - / عباس اعتزازیان /همشهرى، 20 خرداد.

 

 

350. او رفت تا جوانمردى بماند - یادى از سید حسن مدرس - / گفت و گو با عبدالمجیدمعادیخواه / هم میهن، 21 خرداد.

 

 

351. نقش اسدالله علم در سركوب 15 خرداد / همبستگى،22 خرداد.

 

 

352. قدرت نمادى - تأملى كوتاه بر زندگى و آراء سیاسى پى‏یر بوردیو - / نادر شهریورى(صدقى) / شرق، 22خرداد.

 

 

353. امام خمینى و چشم‏انداز روحانیت انقلابى / رضا عیسى نژاد / پگاه حوزه، ش‏47،26خرداد.

 

 

354. شریعتى؛ دیروز، امروز و فردا / شرق، 29 خرداد.

 

 

355. شریعتى؛ الگو یا روش / سوسن شریعتى / شرق، 29 خرداد.

 

 

356. ابعاد فكرى و اصلاح دینى شریعتى / منصور جعفرى / اعتماد ملى، 29 خرداد.

 

 

357. سیماى پارادوكسیكال شریعتى / حسن یوسفى اشكورى / شرق، 30 خرداد.

 

 

358. بر پادشاه واجب بود - نگاهى به آراء خواجه نصیر الدین طوسى در باب عدالت - /مرتضى بحرانى / همشهرى،30 خرداد.

 

 

359. اندیشه سیاسى امام راحل‏قدس سره / مسجد، ش‏114، خرداد86

 

 

360. سیاست و حكومت دراسلام از دیدگاه استاد مطهرى / سید امرالله حسینى / فقه اهل بیت،ش‏49، بهار 86

 

 

 

 

|318|

تابستان 1386

 

 

 

 

 

 

1. فلسفه سیاسى‏

361. بازگشت حیوان سیاسى - نكاتى در باب سیاست در جهان معاصر - / امید مهرگان /هم‏میهن، 3تیر.

 

 

362. نظریه اجتماعى در بوته آزمون سیاست - آنتونى گیدنز و بازسازى سوسیال دموكراسى - /الكس كالنیكوس / ترجمه: على صباغى / هم‏میهن، 6تیر.

 

 

363. مبانى معرفتى پلورالیسم دینى / امین میرزایى / اطلاعات، 9 تیر.

 

 

364. فلسفه سیاسى حیات معقول - كنكاشى در فلسفه سیاسى علامه محمد تقى جعفرى - /مرتضى یوسفى راد / پگاه، ش‏210، 9 تیر.

 

 

365. پارادوكس رادیكالیسم / حسین سلیمى / هم‏میهن، 12 تیر.

 

 

366. پلورالیسم دینى / ابراهیم نوابى / جمهورى اسلامى، 12 تیر.

 

 

367. راهى دیگر - پیرامون فلسفه سیاسى محمد اركون - / هاشم صالح / ترجمه: محمد عثمانى/ شرق، 16تیر.

 

 

368. اسلام و پست مدرنیسم؛ تفاهم یا تقابل؟! / علیرضا طوسى رضوانى / خراسان، 20 تیر.

 

 

369. فراتر از نفع شخصى - عدالت در اندیشه هیوم - / ترجمه و اقتباس: سید مجید كمالى /همشهرى، 23 تیر.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: معرفی مقالات دیگر،     | نظرات()

نمایه‏ مقاله ‏هاى ‏اندیشه ‏وفقه ‏سیاسى ‏اسلام‏

. در جستجوى اتحاد از دست رفته - نگاهى به دلایل از هم پاشیدگى انسجام اسلامى - /سعید عطاریان / قدس، 26 خرداد.

 

 

167. وحدت، همگرایى و مكالمه درون دینى - نگاهى به مبانى نظرى انسجام‏اسلامى - / سپهرنیك گوهر / قدس، 26 خرداد.

 

 

 

 

 

 

|306|

168. مذهب روشنفكران / احمد صدرى / ترجمه: حسن آبنیكى / اعتماد ملى، 26 خرداد.

 

 

169. روشنفكر، آپارتچى سیاست نیست - روشنفكرى و سیاست - / گفت و گو با محمدرضانیكفر / هم میهن، 26 خرداد.

 

 

170. «روشن فكر» و سیاست / بابك احمدى / هم میهن، 26 خرداد.

 

 

171. روشنفكر ما شهامت ندارد - روشنفكرى ایرانى و سیاست ایرانى - / گفت و گو با حمیدشوكت / هم‏میهن، 26 خرداد.

 

 

172. روشنفكر ما مصلح اجتماعى شد - تاریخ روشنفكرى سیاسى در ایران - / گفت و گو باماشاءالله آجودانى / هم میهن، 26 خرداد.

 

 

173. روشنفكران سیاسى و سرزمین سوخته / مقصود فراستخواه / هم میهن،26 خرداد.

 

 

174. سیاست رمانتیك - تأملى كوتاه درباره مبانى فكرى رمانتیسم سیاسى - / نادر شهریورى /شرق، 29 خرداد.

 

 

175. عقلانیت و تعبد زیر یك سقف - رویه‏هاى متفاوت نسبت به دین و مدرنیته - / مصطفىملكیان / حزب‏الله، 30 خرداد.

 

 

176. دین و جامعه؛ رویكردها و مبانى نظرى / على مصباح / رسالت، 31 خرداد.

 

 

177. اسلام سیاسى؛ زمینه‏ها و پیشگامان / منصور انصارى / متین، ش‏34 و 35، بهار و تابستان86

 

 

3 - فقه سیاسى‏

178. زكات در حكومت اسلامى / سید محمد موسوى بجنوردى / اطلاعات،16 فروردین.

 

 

179. فتاوى جهادیه مراجع تقلید - نقش آن در شكل‏گیرى تفكرات و مبارزات آزادى‏خواهانهدر خاورمیانه - / محسن میرزایى / ایران، 20 فروردین.

 

 

180. دستگاه فكرى شهید مطهرى و مسأله نظارت عمومى / شریف لك زایى / رسالت،12و15 اردیبهشت.

 

 

181. حكومتى براى تمام ادوار - گذرى بر نظریه دولت در فقه شیعه - / حزب‏الله،3 خرداد.

 

 

182. سیاست و دیانت - مقدمه‏اى بر فقه سیاسى - / سید نادر علوى / حزب‏الله،16 خرداد.

 

 

183. درآمدى بر مبانى كلى فقهى حجاب و مسؤولیت دولت اسلامى / سید ضیاء مرتضوى /فقه،ش‏51 و 52، بهار و تابستان‏86

 

 

 

 

 

 

|307|

184. مبانى مسؤولیت حكومت اسلامى در ترویج حجاب / حسنعلى على‏اكبریان / فقه، ش‏51 و 52، بهار و تابستان‏86

 

 

185. مبانى فقهى و حقوقى اختیارات نظام اسلامى در زمینه جلوگیرى از بدحجابى / سعیدضیائى فرد / فقه، ش‏51 و52، بهار و تابستان‏86

 

 

186. مبانى مسؤولیت و اختیارات دولت اسلامى در زمینه حجاب بانوان / سید جواد ورعى /فقه، ش 51 و52، بهار و تابستان 86

 

 

187. نقد و بررسى ادله فقهى الزام حكومتى حجاب / سید محمد على ایازى / فقه، ش‏51 و 52،بهار و تابستان‏86

 

 

4. سیاست و حكومت در عصر حضور

188. اتقان و استحكام مبانى فكرى وحدت مسلمانان - تلاش‏هاى علمى و عملى پیامبراعظم‏(ص) در مسیر تحقق وحدت و قدرت مسلمین - / جمهورى اسلامى،15 فروردین.

 

 

189. حفظ قدرت یا حفظ اصول - بحثى در اخلاق حكومت دارى از دیدگاه امام على‏علیه‏السلام - /محمد اسفندیارى / همشهرى، 15 فروردین.

 

 

190. مصلحت امت؛ ركن سیاست نبوى - نگاهى به سیاست خارجى دولت پیامبر - / گفت و گوبا دكتر میرموسوى / قدس، 16 فروردین.

 

 

191. امام صادق‏علیه‏السلام و اولویت جهاد فرهنگى / خلیل منصورى / قدس،16 فروردین.

 

 

192. در قلمرو ظلم ستیزى - عدالت اقتصادى از منظر امام على‏علیه‏السلام - / حزب‏الله،3 اردیبهشت.

 

 

193. امام حسن عسكرى‏علیه‏السلام پاسدار میراث تشیع / امیر على حسنلو / قدس،6 اردیبهشت.

 

 

194. امام حسن عسكرى‏علیه‏السلام و مقابله با تحركات مخرب فكرى و سیاسى علیه امامت ورهبرى / جمهورى‏اسلامى، 6 اردیبهشت.

 

 

195. سیاسى‏ترین هجرت تاریخ - پژوهشى در علل هجرت حضرت معصومه‏علیهاالسلام - / فرزانهنیكو برش / قدس، 8اردیبهشت.

 

 

196. سیاست علوى - مرورى بر فرهنگ سیاسى حكومت امام على‏علیه‏السلام - / مهدى ماندگار /حزب‏الله،11اردیبهشت.

 

 

197. سیره زینبى و نهضت بیدارى / على جواهرى / كیهان، اول خرداد.

 

 

198. یك عدالتخواه اصیل - بررسى علل مخالفت‏هاى ابوذر با سیاست مالى عثمان - / نصرالله

 

 

 

 

 

 

|308|

خلیلى تیرتاشى / حزب‏الله،9 خرداد.

 

 

199. رستگارى اجتماعى - وظایف متقابل مردم و حكومت از دیدگاه امام على‏علیه‏السلام - / حسنرحیم پور ازغدى / همشهرى، 31 خرداد.

 

 

200. جامعه سازى دینى در سیره نبوى / على محمدى آشنانى / اندیشه تقریب، سالسوم،ش‏10، بهار 86

 

 

201. ویژگى‏هاى جریان تشیع در عصر نبوى‏(ص) / محمد موسى نورى / شیعه‏شناسى، ش‏17،بهار86

 

 

5. سیاست و حكومت در عصر غیبت‏

202. فرصت اندیشیدن - نگاهى به اندیشه‏هاى سیاسى امام‏قدس سره در عصر غیبت - / حزب‏الله،18فروردین.

 

 

203. مرزبانان دین - وظایف روحانیت در جهان معاصر - / محمدرضا حكیمى / حزب‏الله،18فروردین.

 

 

204. تناقض واژه‏ها - رویكردهاى مختلف به تئورى جمهورى اسلامى - / سیدرضااحسانپور/ حزب‏الله، 18فروردین.

 

 

205. جایگاه و نقش آراء مردم در عصر غیبت / على پوریا / كیهان،21 فروردین.

 

 

206. حكومت براى شریعت - امام خمینى و اندیشه سیاسى شیعه در عصر غیبت - / محمودشفیعى / حزب‏الله، 3 اردیبهشت‏

 

 

207. ضرورت‏ها و راهكارهاى حفظ انقلاب از نگاه استاد شهید مطهرى / رسالت،16اردیبهشت.

 

 

208. حكومتى براى تمام ادوار - گذرى بر نظریه دولت در فقه شیعه - / حزب‏الله، 3 خرداد.

 

 

209. روحانیت و سیاست؛ ضرورت‏ها و برنامه‏ریزى‏ها - گام‏هایى در مسیر شناخت اندیشهسیاسى امام خمینى - / جمهورى اسلامى،10 خرداد.

 

 

210. جمهورى اسلامى برخاسته از اندیشه عدالت خواهى امام بود / گفت و گو با دكتر نجفقلىحبیبى / مردم‏سالارى،12 خرداد.

 

 

211. هدف امام از تشكیل حكومت اسلامى برقرارى عدالت اجتماعى بود / گفت و گو با آیةالله اسدالله بیات / مردم سالارى،12 خرداد.

 

 

 

 

 

 

|309|

212. رایحه ولایت در 15 خرداد / عباس خسروانى / رسالت،12 خرداد.

 

 

213. اسلام و روحانیت در قیام 15 خرداد / سیدرضا علوى / رسالت،12 خرداد.

 

 

214. امام خمینى‏قدس سره اندیشه ملت گرایى و امت گرایى / على شیرخانى / قدس،13 خرداد.

 

 

215. میراث معنوى امام خمینى قدس سره در حكومت / فاطمه طباطبائى / قدس،13 خرداد.

 

 

216. توطئه‏هاى استعمارى در تقابل با حضور روحانیت در عرصه‏هاى سیاسى - گام‏هایى درمسیر شناخت اندیشه سیاسى امام خمینى - / جمهورى اسلامى،13 خرداد.

 

 

217. تغییر جهان با رهبرى یك عالم مذهبى - چگونه امام خمینى جهان را متحول كرد - / - /ترجمه: وحید رضا نعیمى / همشهرى،13 خرداد.

 

 

218. انقلاب اسلامى ایران و پروژه جهانى شدن / مرتضى شیرودى / شیعه شناسى /ش‏17،بهار86

 

 

ولایت فقیه‏219. ولایت فقیه ضامن اسلامیت نظام / همشهرى،23 فروردین.

 

 

220. حكومت براى شریعت - امام خمینى و اندیشه سیاسى شیعه در عصر غیبت - / محمودشفیعى / حزب‏الله، 3 اردیبهشت.

 

 

221. فقه امام؛ فقه حكومتى بود / گفت و گو با آیة الله موسوى بجنوردى / قدس،13 خرداد.

 

 

222. مشروعیت حكومت دینى در عصر غیبت / محمد محمدرضایى / جمهورى اسلامى،17خرداد.

 

 

6 - حقوق اساسى‏

223. آزمون مقبولیت - جایگاه همه پرسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران - / محسناسماعیلى / حزب‏الله،25 فروردین.

 

 

224. تقدم حقوق دیگرى بر آزادى فردى - مفهوم آزادى در اندیشه جان استوارت میل - / سیدحسین امامى / جام جم،5 اردیبهشت.

 

 

225. آزادى و حفظ حرمت انسان / منوچهر صانعى دره بیدى / تهران امروز،11 اردیبهشت.

 

 

226. آزادى اجتماعى از دیدگاه استاد مطهرى / عبدالحسین خسروپناه / اعتماد ملى،12اردیبهشت.

 

 

 

 

 

 

|310|

227. جهنم حضور دیگران است - بررسى حریم خصوصى در ایران - / نگین شیر آقایى /شرق،24 اردیبهشت.

 

 

228. حریم اقتدار فرد / حسن قاضى مرادى / شرق،24 اردیبهشت.

 

 

229. جهان در سایه حریم خصوصى / سارا كوچكى / شرق، 24 اردیبهشت.

 

 

230. فقه و حقوق بشر اسلامى / پوریا كشورى / همشهرى، 26 اردیبهشت.

 

 

231. انسان حق مدار و مكلف - از منظر حقوق بشر اسلامى و غربى - / محمدرضا تقى‏دخت /همشهرى، 26اردیبهشت.

 

 

232. حقوق بشر و گفت و گوهاى ناتمام / عبدالله خاتمى‏فر / شرق،29 اردیبهشت.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: معرفی مقالات دیگر،     | نظرات()

نمایه‏ مقاله ‏هاى ‏اندیشه ‏وفقه ‏سیاسى ‏اسلام‏

مهدى صلواتى‏ [*]

الف. مقاله‏شناسى اندیشه و فقه سیاسى اسلام در این شماره حاصل جستجو درمطبوعات و نشریات منتشر شده در بهار و تابستان / 86 به جز مجله حكومت اسلامى است.

ب. مقاله‏ها در 8 محور و براساس موضوع منظم شده است.

ج. به منظور تمایز میان اندیشه سیاسى اسلام و غیر آن، ملاك در تعیین مقالات، كلیهمطالبى است كه به نحوى با موضوع - هر چند غیر مستقیم - مرتبط است.

1. فلسفه سیاسى‏

1. سرچشمه واحد حقیقت - بررسى مفهوم پلورالیسم - / حزب‏الله،19 فروردین.

2. پلورالیسم دینى از منظر جان هیك / محبوبه جان نثارى / جام جم، 23 فروردین.

3. سیاست این جهانى - مرورى بر فلسفه سیاسى مدرن - / حزب‏الله،28 فروردین.

4. در سپهر فرزانگى - تاملاتى درباره عدالت افلاطونى - / حزب‏الله،30 فروردین.

5. حاكم مشروع - بررسى منشأ مشروعیت حكومت‏هااز دید حقوق و فلسفه‏اسلامى - /غلامرضا مدنیان / حزب‏الله،3 اردیبهشت.

[*] پژوهشگر و دانش‏آموخته حوزه علمیه قم.

 

 

 

 

|297|

6. غروب حقیقت - بحران در مدرنیته از نگاه لئواشتراوس - / سید حسین امامى /همشهرى،10 اردیبهشت.

 

 

7. عرفى شدن پدیده دینى / جام جم،16 اردیبهشت.

 

 

8. سكولاریسم و بستر دینى ما / عزیزالله سالارى / جام جم،16 اردیبهشت.

 

 

9. از كوزه همان برون تراود... - فلسفه سیاسى از نگاه اسلام - / سید صادق حقیقت /حزب‏الله،17 اردیبهشت.

 

 

10. قوانین بازى به نفع همه - تأملاتى در اسطوره عدالت - / بهرام محبى / حزب‏الله،17اردیبهشت.

 

 

11. شهر متعالیه در جهان سیاست - تأملى در معناى سیاست مدن در آراء حكیم ملاصدرا - /غلامرضا اعوانى / تهران امروز، اول خرداد.

 

 

12. اصول اولیه حكومت / دیوید هیوم / ترجمه: علیرضا نجمى / شرق،اول خرداد.

 

 

13. راه‏هاى شیطانى - نقدى بر نظریه صراطهاى مستقیم - / على ربانى گلپایگانى / حزب‏الله،31خرداد.

 

 

14. قوه حكم سیاسى / لزلى پل تیل / ترجمه: مهدى صفار دستگردى / راهبرد یاس،ش‏9، بهار 86

 

 

2. اندیشه عام سیاسى‏

15. عصر ظهور دین - رابطه پست مدرنیسم و دین در دنیاى جدید - / سخنرانى دكتر حسینكچوئیان / همشهرى، 14 فروردین.

 

 

16. جهانى شدن چیست؟ / فرنود حسنى / آینده نو،15 فروردین.

 

 

17. تزلزل پایه‏هاى لیبرال دموكراسى / صالح اسكندرى / رسالت،16 فروردین.

 

 

18. جهانى شدن انگاره‏اى معرفتى است / متن سخنرانى سید محمد خاتمى در كنگره جهانىسازى و جهان اسلام / اعتماد،16 فروردین.

 

 

19. وحدت و چالش‏هاى همگرایى / سعید عطاریان / جمهورى اسلامى،16 فروردین.

 

 

20. حزب به مثابه ماشین دموكراسى - نگاهى به جایگاه احزاب در اندیشه سیاسى اسلامى - /سید صادق حقیقت / كارگزاران،18 فروردین.

 

 

21. صهیونیسم از درون - بررسى روند شكل‏گیرى یهودیان افراطى - / حزب‏الله،19فروردین.

 

 

 

 

 

 

|298|

22. سكولاریسم در خاورمیانه / مسعود سورى / همشهرى،19 فروردین.

 

 

23. توحید كلمه و همگرایى جهان اسلام / حمید انصارى / كیهان،19 فروردین.

 

 

24. منابع قدرت زنان در ایران / اریكا فریدل / ترجمه:نوشین كشاورز نیا / مردم سالارى،19فروردین.

 

 

25. نقش روشنفكران شیعه و سنى در اتحاد مسلمانان / گفت و گو با تقى رحمانى /كارگزاران،19 فروردین.

 

 

26. مثل دانه‏هاى شانه - عدالت اجتماعى گمشده انسان مدرن - / بیژن صادقى / حزب‏الله،20 فروردین.

 

 

27. جامعه دینى و آسیب‏هایش / عبدالحسین خسروپناه / همشهرى،20 فروردین.

 

 

28. قفس آهنین انسان مدرن - نگاهى به مفهوم عقلانیت در اندیشه ماكس وبر - / عباسمنوچهرى / كارگزاران،22 فروردین.

 

 

29. پویایى شیعه در الگوى مردم سالارى دینى / على مجتبى زاده / رسالت،23فروردین.

 

 

30. آدم‏هاى سیاسى، روشنفكران دینى / گفت و گو با بیژن عبدالكریمى / اعتماد ملى،23فروردین.

 

 

31. در هیاهوى مدرنیسم - بیعت در اندیشه سیاسى اسلام - / محمد هدایت / حزب‏الله،23فروردین.

 

 

32. پارادوكس دموكراسى در خاورمیانه - سیرى گذرا در تحولات نظرى ادبیات دموكراتیكشدن - / آیدین ریاحى / كارگزاران،25 فروردین.

 

 

33. سلاحى جدید براى مبارزه با امپرالیسم - وحدت نیاز امروز جهان اسلام - / حزب‏الله، 25فروردین.

 

 

34. احزاب سیاسى در جهان / - / ترجمه: اهورا فرزام / مردم سالارى،25فروردین.

 

 

35. انسجام اسلامى و تجلى آن در عرصه سیاست خارجى / سید مرتضى مفیدنژاد / رسالت،25 فروردین.

 

 

36. طعمه نئوكانتى - بررسى نگاه روشنفكرى دینى - / حمید پارسانیا / حزب‏الله،25فروردین.

 

 

37. چالش‏هاى روشنفكران دینى / گفت و گو با بیژن عبدالكریمى / اعتماد ملى، 26فروردین.

 

 

38. در مسیر اتحاد و انسجام - تأملى در ویژگیهاى ژئوپلتیكى جهان اسلام - / حبیب ساسانى /

 

 

 

 

 

 

|299|

رسالت - ضمیمه -، 26 فروردین.

 

 

39. پلى میان اسلام و دموكراسى / بسّام طیبى / ترجمه: آرش طاهرى / تهرانامروز،27فروردین.

 

 

40. حقوق بشر آمریكایى / احمدرضا هدایتى / جمهورى اسلامى،27فروردین.

 

 

41. عوامل و اهداف اتحاد ملى و انسجام اسلامى / مهدى حسینى / كیهان، 28فروردین.

 

 

42. عدالت و آزادى اقتصادى / موسى غنى نژاد / كارگزاران،29فروردین.

 

 

43. تعامل قدرت و دین / گفت و گو با دكتر محمد جواد حیدرى كاشانى / رسالت، اولاردیبهشت.

 

 

44. استقلال سیاسى؛ آزادى اراده ملى / خلیل جواهرى / قدس، اول اردیبهشت.

 

 

45. سعادت در سایه همگرایى - بررسى هدفهاى اتحادملى و انسجام اسلامى - / قدس،اول‏اردیبهشت.

 

 

46. آرمان‏شهرى كه دور نیست - درآمدى بر مبانى دینى و ارزشى توسعه - / حسن على‏اكبرى/ قدس، اول‏اردیبهشت.

 

 

47. فاصله‏هاى ایرانیت و اسلامیت / گفت و گو با دكتر سلیمى نمین / حزب‏الله،اول ‏اردیبهشت.

 

 

48. نواندیشى دینى راه نجات جوامع اسلامى / سخنرانى حسن یوسفى اشكورى در سالگردمحمد تقى شریعتى / اعتماد، 2 اردیبهشت.

 

 

49. الگویى براى آیندگان - بازكاوى ارتباط اسلام و دموكراسى - / رحیم روزى طلب /حزب‏الله،2 اردیبهشت.

 

 

50. دموكراسى‏خواهان تخیلى / آرش نجفى / اعتماد،3 اردیبهشت.

 

 

51. بحران در دولت مدرن - بازخوانى نقد هابرماس بر دولت سرمایه دارى - / سید حسینامامى / مردم‏سالارى،3 اردیبهشت.

 

 

52. اراده ملت و نسبت آن با منافع ملى / علیرضا حكمت / مردم سالارى،3 اردیبهشت.

 

 

53. نظام سیاسى مطلوب / آرش محبى / مردم سالارى،3 اردیبهشت.

 

 

54. دیدى در جهان تكه تكه / گفت و گو با ژیل كپل - اسلام شناس فرانسوى - / اعتمادملى،4اردیبهشت.

 

 

55. ناتوانى‏هاى علم سكولار / على محمدى تودشكى / رسالت،4اردیبهشت.

 

 

 

 

 

 

|300|

56. علم دینى و علم سكولار / سمانه فردمنش / رسالت،4اردیبهشت.

 

 

57. ضرورت‏ها و بایدهاى وحدت اسلامى / آل نصیر / كارگزاران،4اردیبهشت.

 

 

58. تمركز ضد دموكراسى است - نقدى در به كارگیرى شیوه «سانترالیسم دموكراتیك» دراحزاب كمونیستى - / مصطفى تاج زاده / كارگزاران،4اردیبهشت.

 

 

59. دموكراسى، منبع اقتدار سیاسى / صدرا صدوقى / اعتماد ملى، 6اردیبهشت.

 

 

60. آسیب‏شناسى فرهنگ سیاسى ایرانیان / سخنرانى دكتر حقیقت / اعتماد،8 اردیبهشت.

 

 

61. مجال دین ورزى رندان - درنگ در جهانى شدن در رویدادهاى مذهبى مرتبط - / محمدمحمدى / حزب‏الله، 8 اردیبهشت.

 

 

62. روشنفكرى نصفه - نیمه / سید باقر میرعبداللهى / همشهرى،10 اردیبهشت.

 

 

63. عدالت توزیعى و آرمان برابرى / حسین كاجى / تهران امروز، 10 اردیبهشت.

 

 

64. انتقاد ابزار اساسى دموكراسى / حامد عمویى / مردم سالارى، 10 اردیبهشت.

 

 

65. شوراها و سیاست / حسین ایمانى جاجرمى / اعتماد، 10 اردیبهشت.

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 آذر 1388    | توسط: علی خدامرادی    | طبقه بندی: معرفی مقالات دیگر،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic